Giấy phép và Đăng ký theo quy định

Quantum Computing Labs Corp được đăng ký hợp lệ với FINCEN (FINCEN – www.fincen.gov ).
Số đăng ký: QCL4262

House of Medici Corporation được đăng ký hợp lệ với FINCEN (FINCEN – www.fincen.gov ).
Số đăng ký: AADC4459

Nhà cung cấp vàng của Aureus Nummus Management Corp, Aureus Nummus Latin SAS được đăng ký là nhà xuất khẩu vàng với DIAN và tất cả các cơ quan có liên quan khác.

DIAN – www.dian.gov.co

Số đăng ký: 901303584-9

Nhà cung cấp vàng của Aureus Nummus Management Corp, Aureus Nummus Latin SAS đã được đăng ký hợp lệ với ANM với tư cách là nhà xuất khẩu vàng, kim loại quý và hàng hóa.

ANM – www.anm.gov.co

Số đăng ký:
RUCOM-2019091015377

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.